Úvod   |  C&P Dokumenty   |  Referencie C&P

Referencie C&P

Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. poskytuje od svojho vzniku poradenstvo v oblasti investičných zámerov a riadenia projektov. 

Referencie v oblasti investičných zámerov  a riadenia projektov 

France Telecom
Alcatel Slovakia
Siemens
Logica Bratislava
Softip Banská Bystrica
Delvita
Aral
Siemens
Alcatel
K A S T O R
PPS Detva Holding
ZŤS Dubnica nad Váhom
Mestá: Bratislava, Bojnice, Lučenec, Poprad, Prievidza
Obce: Bodrog nad Ipľom, Zbyrov, Divinka, Voznica, Lodno.

Referencie v oblasti projektového poradenstva
 
Na Slovensku nie je veľa spoločností, ktoré boli odborne zdatné a úspešné v oblasti poradenstva a tvorby projektov spolufinancovaných EÚ v minulom storočí !
Spoločnosť CP Consult, s.r.o., od mája 2007 zlúčená so spoločnosťou Castor & Pollux, a.s., nadobudla od svojho vzniku (1995) vďaka skúsenostiam bohaté portfólio v tejto oblasti. Spoločnosť bola vďaka skúsenostiam a základni expertov angažovaná pri príprave základného strategického programového dokumentu štrukturálnych fondov SR na obdobie 2007 – 2013 Národného strategického referenčného rámca ako aj operačného programu Bratislavský kraj. Dôkazom kvality činnosti spoločnosti sú aj vybrané referencie:
 
Predvstupové fondy EU – PHARE a SAPARD
Výber úspešných projektov vytvorených v rámci:
podpory rozvoja exportu, reštrukturalizácie podnikov s nadmernou zadĺženosťou, CBC – cezhraničnej spolupráce, grantových schém pre rozvoj cestovného ruchu, pre rozvoj priemyslu, regionálneho rozvoja, podpory inovatívnych malých a stredných podnikov, špeciálneho prípravného programu štrukturálnych fondov EÚ  SR/Priorita A1: Národný program pre zavedenie regionálnej a štrukturálnej politiky
Klienti: Ceram Čab a.s., Liptovská mliekáreň a.s. Liptovský Mikuláš, Chirana Progress s.r.o. Piešťany, Bučina Trade a.s. Zvolen, Křížik, a.s. Prešov, Presskam, s.r.o. Bratislava, SLK a.s. Komárno, Contimart a.s. Komárno, Strojsmalt a.s. Pohorelá, SB Inmart a.s. Bardejov, Chemosvit a.s. Svit, PRAKO-PRÍRUBY s. r.o. Prakovce, Lencos s. r.o. Levice, všetky štyri NUTS II regióny SR, priemyselná zóna Skalka nad Váhom, Elektrokarbon a.s. Topoľčany, Glass LPS s.r.o. Medzilaborce, Graniti s.r.o. Žilina, SKI centrum Zapač s.r.o., Hotel LUX Banská Bystrica, hotelový komplex Hviezda Dudince, mikroregión Oščadnica, mestá a obce Bratislava, Žilina, Komárno, Senec, Ružomberok, Vlkolínec, Žilinský a Moravsko-sliezsky región, subregión Beskydy, obce Medzibodrožia, Spolchov s.r.o., Obec Východná, Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín, Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov, Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o.
 
Štrukturálne fondy EÚ 
Výber úspešných projektov vytvorených v rámci:
SOP Priemysel a služby
Klienti: KLF – MTK, CHEMOLAK a.s., Italslova spol. s.r.o., AVAKS s.r.o., NOVOCHEM družstvo, TERA PLASTIK s.r.o., MOPED-Slovakia s.r.o., Drevo SV s.r.o., Didaktik výrobné družstvo Skalica, MAT-obaly s.r.o. Prievidza, AVIN s.r.o. Michalovce, INCON spol. s r.o. Prievidza, Brik a.s. Kremnica, Transmisie Engineering a.s., Wink Trade s.r.o. Prievidza, Vanex spol. s r.o. Liptovský Hrádok, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s., M.B. Group s.r.o., Jakomat s.r.o., MART – SK s .r.o.
SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Klienti: Kovacs Agro, s.r.o. Hronovce, Ing. Ladislav Kollár Demandice, Fundus Regius s.r.o. Priekopa, Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o., TAXAWOOD s.r.o. Liptovský Mikuláš, Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti Obce Východná, Mestské lesy Ružomberok spol. s.r.o., Róbert Lukáč poskytovateľ lesníckych služieb, Ján Knapčok nájomca lesov, Mach Hydina Budmerice s.r.o.
 
OP Základná infraštruktúra
Klienti: SPH Harmanec, Mesto Želiezovce, Mesto Stará Turá, Obec Záborské, Obec Haniska, Združenie obcí Hont, Obec Zbehy, Mesto Kysucké Nové Mesto, Obec Kojatice, Obec Mútne,
Obec Moravany n. Váhom, Mesto Partizánske, Mesto Želiezovce, Obec Vysoká nad Kysucou, Obec Kotešová, Obec Klokočov
 
JPD NUTS II Bratislava cieľ 3
Klienti: COOP Jednota Slovensko spotrebné družstvo, Európsky vzdelávací inštitút n.o., Slovenská správa ciest, atď.
 
TOWN TWINNING
Klient: Mesto Palárikovo
 
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky FM
Klient: Nadácia Dubnické bane
 
Technická asistencia pre sprostredkovateľov pomoci EÚ v SR pre MVRR SR    
 
Analýza potrieb a priorít hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR do roku 2015 - príprava podkladov k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR na roky 2007 – 2013,
 
Operačný program Bratislavský kraj na roky 2007-2013, pre MVRR SR
 
Realizácia komunikačného akčného plánu RO pre CSF a informovanie a vzdelávanie administratívnych kapacít (nelimitovaná TA) – časť A1. PR aktivity, časť A3. Organizovanie pracovných zasadaní a konferencií (2006 – 2007), v konzorciu s ďalšou spoločnosťou.
 
Rozvojové projekty
PHSR
Klienti: Kysucké Nové Mesto, Kotešová, Malacky, Šelpice, Zeleneč
 
Analýza problematiky odpadového hospodárstva z pohľadu ďalšieho rozvoja, zdrojov financovania a možných oblastí kofinancovania
Klient: Enviro Lieskovec, a. s.
 
Kongresové, rekreačné a relaxačné centrum Dubnica nad Váhom - štúdia uskutočniteľnosti
Klient: Dubnica nad Váhom
 
Priemyselný park Záhorie
Klient: OÚ Malacky
 
Iné aktivity
Poradenská a konzultačná činnosť – všetci vyššie uvedení obchodní partneri, K A S T O R s.r.o. Bratislava;
pomoc pri implementácii schválených projektov – Slovenská správa ciest, Európsky vzdelávací inštitút n.o., OZ Drahuška a my, Diagnostické centrum pre mládež;
Prednášková činnosť – Rakúska obchodná komora, OZ PPP Bratislava, Agrogenofond, n.o.