Služby

Poradenstvo

  • v rámci predprojektovej prípravy - podrobná analýza Vašich potrieb a zámerov a z toho vyplývajúce návrhy finančných zdrojov  spolufinancovania,
  • v rámci projektovej prípravy – hlavne v súvislosti s povinnými a nepovinnými prílohami, pri odovzdávaní žiadosti na riadiaci/ sprostredkovateľský orgán –  zabezpečenia registrácie termínu na odovzdanie a doručenie,
  • v rámci implementácie projektu – monitorovanie realizácie projektu, príprava monitorovacích správ, príprava žiadostí o platbu., poradenstvo pri príprave monitorovacích správa žiadostí o platbu.
Tvorba projektov
príprava žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, opisu projektu, rozpočtu projektu, finančnej analýzy a ďalších príloh žiadosti podľa podmienok výzvy v rámci rôznych podporných finančných systémov, hlavne: štrukturálnych fondov, programu rozvoja vidieka, európskej územnej spolupráce, ale aj finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, komunitárnych programov EÚ, výnosov ministerstiev SR a grantových schém. 

Príprava a doplnenie Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce, mestá, VUC: ich existencia je nevyhnutným predpokladom na získanie finančnej pomoci zo zdrojov EÚ .
 
Analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, podnikateľské plány.
 
Technická asistencia pre riadiace orgány:
Produkcia aktivít, účasť na realizácii komunikačných akčných plánov, informovaní a vzdelávaní, spolupráca pri tvorbe strategických a koncepčných dokumentov.
 
Prednášky orientované na možnosti využívania zdrojov EU.