Úvod   |  EUROPROJEKTY - tvorba a poradenstvo   |  Systém finančnej pomoci

Systém finančnej pomoci

OBSAH

Štrukturálne fondy 2007 - 2013
Program rozvoja vidieka
Európska územná spolupráca
Finančné mechanizmy
Komunitárne programy EÚ
Výnosy ministerstiev SR


Štrukturálne fondy 2007 – 2013   

NSRR – Národný strategický referenčný rámec
 
Základný strategický dokument SR k systému štrukturálnych fondov 2007 – 2013 vytvorený pod vedením centrálneho koordinačného orgánu – MVRR SR. Naša spoločnosÅ¥ zabezpečovala časÅ¥ prípravných prác NSRR. 
 
 
Regionálny operačný program
 
Operačný program zameraný na rozvoj regiónov, obcí a miest SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja hlavne pre samosprávu. Riadiaci orgán: MVRR SR. Prioritné osi:
 
 • Infraštruktúra vzdelávania
 • Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej kurately a sociálnej kurately
 • Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
 • Regenerácia sídiel
 • Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosÅ¥ regiónov
 
OP Bratislavský kraj
 
Operačný program zameraný na rozvoj regiónu, obcí a miest Bratislavského kraja hlavne pre samosprávu. Riadiaci orgán: MVRR SR. Prioritné osi:
 
 • Infraštruktúra
 • Vedomostná ekonomika
 
OP KonkurencieschopnosÅ¥ a hospodársky rast
 
Operačný program hlavne pre súkromných podnikateľov v SR okrem Bratislavského kraja. Riadiaci orgán: MH SR. Prioritné osi:
 
 • Inovácie a rast konkurencieschopnosti
 • Energetika
 • Cestovný ruch
 
Dve opatrenia sú určené pre samosprávu: Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (revitalizácia hnedých parkov a budovanie zelených parkov) a Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
 
 
OP Životné prostredie
 
Operačný program pre verejný aj súkromný sektor v oblasti životného prostredia. Riadiaci orgán: MŽP SR. Prioritné osi:
 
 • Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd ( verejný aj súkromný sektor v celej SR)
 • Ochrana pred povodňami (verejný sektor v celej SR)
 • Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (verejný aj súkromný sektor v SR mimo Bratislavského kraja)
 • Odpadové hospodárstvo (verejný aj súkromný sektor v celej SR)
 • Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (len vybrané štátne organizácie)
 
 OP ZamestnanosÅ¥ a sociálna inklúzia
 
Operačný program pre všetky sektory v rámci celej SR s tým, že Bratislavský kraj je oprávnený len v osi 3. Riadiaci orgán: MPSVR SR. Prioritné osi:
 
 • Podpora rastu zamestnanosti 
 • Podpora sociálnej inklúzie
 • Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom kraji
 • Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy


OP Výskum a vývoj

Operačný program pre všetky sektory v rámci celej SR s tým, že Bratislavský kraj je oprávnený v osiach 3 a 4. Riadiaci orgán: MŠ SR. Prioritné osi:
 
 • Infraštruktúra výskumu a vývoja
 • Podpora výskumu a vývoja
 • Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
 • Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
 • Infraštruktúra vysokých škôl
  
OP Vzdelávanie
 
Operačný program pre všetky sektory v rámci celej SR s tým, že Bratislavský kraj je oprávnený len v osi 4. Riadiaci orgán: MŠ SR. Prioritné osi:
 
 • Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • ÄŽalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
 • Podpora vzdelávania osôbo s osobitými vzdelávacími potrebami
 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosÅ¥ v Bratislavskom kraji
 
OP Informačná spoločnosÅ¥
 
Operačný program pre verejnú správu a neziskové organizácie v SR mimo Bratislavského kraja. Riadiaci orgán: ÚV SR. Prioritné osi:
 
 • Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
 • Rozvoj pamäÅ¥ových a fondových inštitúcií
 • Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
 
OP Zdravotníctvo
 
Operačný program pre verejný aj súkromný sektor – vlastníkov v SR mimo Bratislavského kraja. Riadiaci orgán: MZ SR. Prioritné osi:
 • Modernizácia zdravotníckeho systému
 • Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
 
OP Doprava
 
Operačný program zameraný na rozvoj dopravnej infraštruktúry s určenými prijímateľmi: ŽSR, NDS, SSC, ŽSSK. Riadiaci orgán: MDPT SR. Prioritné osi:
 • Železničná infraštruktúra    (celá SR)
 • Cestná infraštruktúra TEN-T (celá SR)
 • Infraštruktúra intermodálnej prepravy (celá SR)
 • Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov (celá SR)
 • Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy/ SR bez Bratislavského kraja)
 • Železničná verejná osobná doprava (SR bez Bratislavského kraja)
 
OP Technická pomoc
 
Operačný program určený len pre riadiace/koordinačné orgány na zabezpečenie riadenia celého systému štrukturálnych fondov v SR. Riadiaci orgán: MVRR SR.
 
Viac informácií o NSRR a operačných programoch nájdete na stránkach príslušných riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Súhrnný prehľad dokumentov a informácií za všetky programy je na stránke www.nsrr.sk
 
 
Program rozvoja vidieka

V období 2007 – 2013 je rozvoj vidieka mimo troch cieľov kohéznej politiky EÚ a realizuje sa ako samostatný systém pomoci. Je určený pre fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. Riadiaci orgán: MP SR. Prioritné osi: 
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • Zlepšenie životného prostredia a krajiny
 • Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
 • Realizácia prístupu Leader
 
 
Európska územná spolupráca
 
Dva ciele kohéznej politiky EÚ 2007 – 2013 sú premietnuté v NSRR a operačných programoch. Európska územná spolupráca je v tomto programovom období tretím cieľom kohéznej politiky EÚ. V SR nie je súčasÅ¥ou NSRR.
Európska územná spolupráca je zameraná na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Programy:  
 
 • Program cezhraničnej spolupráce SR – ÄŒR
 • Program cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko
 • Program cezhraničnej spolupráce SR – Poľsko
 • Program cezhraničnej spolupráce SR – Maďarsko
 • Európsky nástroj susedstva a partnerstva ENPI – SR, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko
 
 • Interreg IV C
 • Interact II
 
 • Central Europe
 
 • Southeast Europe
 
Pre SR je zaujímavá hlavne cezhraničná spolupráca, ktorá sa zameriava najmä na:
 • rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, a najmä prostredníctvom podpory podnikania, najmä rozvoja MSP, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;
 • podporu a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík;
 • podporu prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasÅ¥ami;
 • zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieÅ¥am a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení;
 • rozvoj spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.
V každom projekte sa vyžaduje účasÅ¥ viacerých oprávnených subjektov z rôznych krajín, spoločné vypracovanie projektu, spoločná implementácia, spoločná účasÅ¥ osôb na projekte a spoločné financovanie. V každom projekte musí byÅ¥ určený vedúci partner alebo hlavný žiadateľ, ktorý je pre riadiaci orgán jediným partnerom.
 
 
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus

V SR sa implementuje od r. 2006. Národný kontaktný bod: Úrad vlády SR. 

Prioritné oblasti podpory pre všetky sektory:

Priorita č. 1 – Ochrana životného prostredia                                                              

Priorita č. 2 – Podpora trvaloudržateľného rozvoja                                                   

Priorita č. 3 – Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva                                 

Priorita č. 4 – Rozvoj ľudských zdrojov                                                                     

Priorita č. 5 – Zdravie a starostlivosÅ¥ o deti                                                               

Priorita č. 6 – Výskum  

Priorita č. 7 – Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva                   

Priorita č. 8 – Regionálna politika a cezhraničné aktivity 

Priorita č. 9 – Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire   

http://www.eeagrants.sk/ 
 

Švajčiarsky FM

Schválené sú základné dokumenty, zatiaľ nebola zverejnená žiadna výzva. Národný kontaktný bod: Úrad vlády SR. 

Vecné oblasti podpory:
 • BezpečnosÅ¥,  stabilita a podpora reforiem
 • Životné prostredie a infraštruktúra
 • Podpora súkromného sektoru
 • Ľudský a spoločenský rozvoj
 
 
Komunitárne programy EÚ
 
EK spravuje celý rad programov špecificky zameraných na konkrétne oblasti. Napr.: 
 • Celoživotné vzdelávanie – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig
 • Kultúra – Media a Kultúra
 • Informačné a komunikačné technológie – IDA BC, Safer Internet Plus
 • Financie a dane – Fiscalis 2013, Customs 2013
 • CIP – rámcový program pre konkurencieschopnosÅ¥ a inovácie
 • 7. rámcový program – zameranie na vedu a výskum
 
Výnosy ministerstiev SR

Ide o dotácie či grantové systémy jednotlivých ministerstiev SR.