Úvod   |  C&P Profil   |  História spoločnosti

História spoločnosti

1992
Spoločnosť založená pod obchodným menom POLLUX, s.r.o. s výhradným zameraním na obchodnú činnosť.
 
1993
Na základe ambície nadviazať na rozvíjajúce sa aktivity POLLUX, s.r.o. vznikla spoločnosť Kastor s.r.o., ktorej portfólio bolo primárne orientované na investície v oblasti nehnuteľností.
 
1995
V prvej polovici roka bola založená spoločnosť Pollux Trading, s.r.o. ako reakcia na potreby slovenského trhu, ktorý zaznamenal v tomto období rozmach v oblastiach orientovaných na zahranično-obchodné aktivity.
Realizácia jednotlivých spoločností od ich založenia, ako aj ich aktuálne postavenie na trhu vytvorili predpoklad pre vznik akciovej spoločnosti Castor & Pollux, a. s., ktorej zameranie je primárne orientované na poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, projektové riadenie a projektové financovanie.
 
2001
Z dôvodu špecifického zamerania na dominantne na oblasť projektového a finančného poradenstva bola spoločnosť Pollux Trading, s.r.o. premenovaná na CP Consult, s.r.o.
Skupina spoločností Castor & Pollux Group bola rozšírená o nového člena Želsys, a.s., spoločnosť so zameraním na dopravné a komunikačné systémy.
 
2002
Za účelom podpory kontinuálneho vzdelávania a informovania spoločnosti s akcentom na oblasť europriestoru bola založená pri skupine Castor & Pollux Group nezávislá, nezisková organizácia Európsky vzdelávací inštitút, n.o. poskytujúca služby zamerané na personálno - rozvojový potenciál Slovenska.                
 
2003 – 2004
Na základe potreby zjednotenia vnútorných administratívno – realizačných procesov implementovala spoločnosť Castor & Pollux, a.s. systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000.
Skupina Castor & Pollux Group bola rozšírená o spoločnosti Betamont s.r.o. a Adothel Hex s.r.o.
 
2005 - 2006
Realizované prípravné procesy pre zlúčenie spoločností Castor & Pollux, a.s. a CP Consult, s.r.o. z dôvodu prelínania sa aktivít s cieľom efektívneho využitia personálnych základní spoločností a zosúladenia a harmonizácie procesov v rámci systému manažérstva kvality.

2007
Zlúčenie spoločností Castor & Pollux, a.s. a CP Consult, s.r.o.
Zahájenie príprav na realizáciu projektu zameraného na technologické spracovanie zmesných plastov. 
Príprava stratégie pre projekt zábavného parku v Bojniciach.

2008 
Výstavba Strediska na zhodnocovanie plastového odpadu.
Príprava projektu prvého zábavného parku "Krajina legiend" na Slovensku (v spolupráci so spoločnosťou K A S T O R, s.r.o.).

2009
Spustenie skúšobnej prevádzky v Stredisku na zhodnocovanie plastového odpadu.

2010 - 2013
Realizácia rozvoja Strediska na zhodnocovanie plastového odpadu.
Príprava projektov pre expandovanie na trhy krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Ázie a Afriky.
Príprava projektov a investičných zámerov pre potreby vybraných regiónov Slovenska.  

2014
Príprava projektov v oblasti cestnej infraštruktúry pre vybrané krajiny SNŠ

2015
Zlúčenie spoločnosti s KASTOR s.r.o. - www.kastor.sk
Stredisko na zhodnocovanie plastov pôsobí od jesene 2015 pod obchodným názvom Enviro Lieskovec, a.s.