Úvod   |  C&P Profil   |  Stratégia

Stratégia

Prioritné realizačné zámery spoločnosti
 
-          realizácia činností súvisiacich s identifikáciou investičných príležitostí v oblasti 
           developerstva, priemyselných zón a parkov,
-          aktívne vyhľadávanie potenciálnych zahraničných a domácich partnerov pre realizáciu 
           zámerov bývalých členov skupiny Castor & Pollux Group,
-          poskytovanie konzultačných služieb v oblasti projektovej tvorby,
-          realizovanie podnikateľského a finančného poradenstva s poskytnutím 
           zábezpeky/kapitálového vkladu (aktívne vstupovanie do konzultovaného zámeru),
-          poskytovanie poradenstva pri výbere možností financovania so zameraním na využitie 
           fondov a grantových schém,
realizovanie projektov zameraných na ochranu 
           životného prostredia a racionálne využívanie prírodných zdrojov a druhotných surovín,
-          rozvoj a tvorba projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,
-          realizácia projektov v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry.


Strategické ciele spoločnosti


1/ Oblasť partnerstva
Rozvoj existujúcich obchodných partnerstiev v prospech budovania stabilných obchodných vzťahov a spoločného prospechu na základe kvality a profesionálneho prístupu.
 
2/ Oblasť pôsobnosti
Aktívna účasť a podieľanie sa na ovplyvňovaní segmentov trhu v rámci, ktorých spoločnosť operuje.
 
3/ Oblasť orientácie/smerovanie
Rozvoj personálneho potenciálu za účelom prieniku do segmentov trhu orientovaných na trvalú udržateľnosť, obnovu a uchovávanie prírodných zdrojov (orientácia na tvorbu projektov a technológií druhotného spracovania surovín).